Algemene voorwaarden Versgeplukt

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
Product: ieder ontwerp, tussenproduct of eindproduct dat Versgeplukt creeërt, al dan niet ten behoeve of in opdracht van de opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

1.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Versgeplukt gesloten overeenkomsten. De hieronder opgesomde voorwaarden zijn bindend voor beide partijen tenzij anders vermeld in eventueel bijgevoegde Bijzondere Voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Versgeplukt opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief BTW en omzetbelasting.

1.3 Offerte 

Offertes zijn 30 dagen geldig en immer vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Versgeplukt is slechts aan offertes gebonden nadat aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Versgeplukt een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Versgeplukt eerst nadat deze schriftelijk door Versgeplukt zijn bevestigd.

1.5 Weigering en annulering 

Versgeplukt is vrij om elke opdracht, ook na aanvaarding, te weigeren of te annuleren vanwege strijd met de openbare orde of goede zeden, vanwege (mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van Versgeplukt, of vanwege het door opdrachtgever niet nakomen van eerder gemaakte afspraken, of vanwege het niet voldoen aan de eisen gesteld aan opdrachtgever in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht 

• Versgeplukt zal de overeenkomst zorgvuldig, onafhankelijk, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. 

• Voor zover noodzakelijk zal Versgeplukt de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

• Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Versgeplukt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

• Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Versgeplukt steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

2.2 Verstrekken van gegevens

• De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Versgeplukt mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

• Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Versgeplukt zijn verstrekt, heeft Versgeplukt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

• Versgeplukt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Versgeplukt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Versgeplukt kenbaar behoorde te zijn.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Versgeplukt op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Versgeplukt namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

• Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Versgeplukt, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 

• Indien bij de uitvoering van de opdracht Versgeplukt volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product te controleren en goed te keuren. Indien Versgeplukt, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Versgeplukt zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Iedere door Versgeplukt opgegeven termijn voor het voltooien van een product heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Versgeplukt is, ook bij een opgegeven termijn voor het voltooien van het product, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Acceptatie

• Het product wordt geacht door de opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als de opdrachtgever dit schriftelijk aan Versgeplukt heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden. Versgeplukt zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen. 

• Indien de opdrachtgever vóór het moment van acceptatie het product gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt deze als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Versgeplukt.

2.9 Prototypes, mock-ups, tussenproducten en ontwerpen

Is aan de opdrachtgever een prototype, mock-up, tussenproduct of ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren eindproduct daarmee zal overeenstemmen.

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Versgeplukt te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Versgeplukt. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Versgeplukt daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Versgeplukt te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Versgeplukt openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Versgeplukt

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Versgeplukt tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, sjablonen, producten, productschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Versgeplukt, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Versgeplukt, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het product voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Versgeplukt bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Versgeplukt niet gerechtigd het product ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Versgeplukt zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch behoudt zich het recht voor hiervoor financiële of andere vergoedingen te eisen.

4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Versgeplukt veranderingen in de voorlopige of definitieve producten aan te brengen of te laten aanbrengen. Versgeplukt zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren. Wijzigingen die door of namens de opdrachtgever zelfstandig verricht kunnen worden met behulp van een CMS (content management systeem), vallen buiten deze bepaling.

4.4 Eigen promotie

Versgeplukt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Tarieven, kosten en honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Versgeplukt voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking. 

5.2 Honorarium voor bezoek op locatie

Het bezoeken van potentiële klanten (prospects), klanten en andere relaties wordt door Versgeplukt getarifeerd volgens het standaard uurtarief zoals vermeld op de website, aangevuld met een reisvergoeding van 0,30 EURO per kilometer. Voor het bepalen van de afstanden wordt gebruik gemaakt van de publiek toegankelijke routeplanner van de website “Google Maps”. Indien uit een eerste bezoek inkomsten voor Versgeplukt voortkomen ter waarde van minimaal 500 EURO, wordt dit eerste bezoek niet in rekening gebracht. Eventuele latere bezoeken worden wel volledig in rekening gebracht.

5.3 Honorarium voor meerwerk

Indien Versgeplukt door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Versgeplukt gehanteerde honorariumtarieven.

5.4 Periodieke aanpassing

Versgeplukt behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven eens per kalenderjaar aan te passen. Dit gaat bij prijsstijgingen vanaf 15% gepaard met een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Versgeplukt aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

5.5 Wijzigingen

Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 15% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld in geval van overeenkomsten met onbepaalde of stilzwijgend te verlengen duur (zoals domeinnaamregistratie-, en hostingcontracten). Producten en diensten met een projectmatig en vastomlijnd karakter (zoals webdesign, tekstproduktie en standaard onderhoudstegoeden) worden immer geleverd tegen de daarvoor schriftelijk overeengekomen prijzen en tarieven.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betalingsverplichting

• Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op onze rekening voldaan te zijn. Indien na het verstrijken van deze termijn door Versgeplukt nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is Versgeplukt gerechtigd een toeslag te vorderen van 3% over het totale oorspronkelijke factuurbedrag.

• Indien 30 dagen na de factuurdatum nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Versgeplukt gerechtigd een extra (aanmanings)toeslag te vorderen van 7% over het totale oorspronkelijke factuurbedrag.

• Indien na 40 dagen na de factuurdatum nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal Versgeplukt verdere maatregelen treffen ter inning van het openstaand bedrag. Alle hiervoor door Versgeplukt gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van Versgeplukt om de werkelijke schade te vorderen.

• Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

6.2 Betalingen

• Opdrachten met een vaste of geschatte waarde van tenminste 750 EURO dienen na wederzijdse schriftelijke orderbevestiging voor 50% te worden voldaan door de opdrachtgever. Eerst na ontvangst van de aanbetaling van 50% zal Versgeplukt zich verplichten met de werkzaamheden aan te vangen. Na oplevering en acceptatie door de opdrachtgever van het eindproduct zal Versgeplukt het resterende bedrag factureren. Beide facturen dienen in overeenstemming met het in 6.1 gestelde binnen 14 dagen te zijn voldaan.

• Opdrachten met een totaalwaarde tot 750 EURO worden na wederzijdse orderbevestiging direct voor 100% gefactureerd en dienen binnen 14 dagen in zijn geheel te worden voldaan. Eerst na ontvangst van de volledige betaling zal Versgeplukt zich verplichten met de werkzaamheden aan te vangen. In voorkomende gevallen kan Versgeplukt echter besluiten eerder met de werkzaamheden aan te vangen.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Versgeplukt verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Versgeplukt heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. Versgeplukt behoudt zich het recht voor reeds publiek gemaakte producten op non-actief te stellen totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting.

Artikel 7 Wijziging, opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Wijziging van de overeenkomst

• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Versgeplukt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 

• Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Versgeplukt de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Versgeplukt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 

• In afwijking van het hiervoor genoemde zal Versgeplukt geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Versgeplukt kunnen worden toegerekend.

7.2 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt buiten de wettelijke opzegtermijn, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.3 Ontbinding overeenkomst door Versgeplukt

Indien de overeenkomst door Versgeplukt wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Versgeplukt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.4 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Versgeplukt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.5 Faillissement

Zowel Versgeplukt als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of kennelijk onvermogen.

7.6 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde producten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.7 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Versgeplukt bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

• Versgeplukt garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het product rust, zij geldt als maker of licentiehouder en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

• Op alle door of voor Versgeplukt ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen en producten rust het auteursrecht bij Versgeplukt, ook nadat de overeenkomst tussen Versgeplukt en de opdrachtgever haar beslag heeft gevonden.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik product

De opdrachtgever vrijwaart Versgeplukt of door Versgeplukt bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Versgeplukt voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Indien en voor zover Versgeplukt door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Versgeplukt ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Versgeplukt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

• fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 

• misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 

• fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

• gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. 

• fouten in het product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 

• fouten in het product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 

• verlies van aangeleverde gegevens. Ondanks het feit dat Versgeplukt regelmatig back-ups maakt van materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd en van de door haar gemaakte producten, draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het bewaren van de originele bestanden, respectievelijk kopieën van bestanden, die door opdrachtgever aan Versgeplukt ter beschikking worden gesteld.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Versgeplukt is de aansprakelijkheid van Versgeplukt voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 25.000 EURO of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Versgeplukt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Versgeplukt niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan Versgeplukt.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Versgeplukt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.4 Rechtspraak en forumkeuze

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ook in geval van leveringen of dienstverlening aan buitenlandse afnemers.